Skip to content

Branche erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)


Incompany

Wij bieden de opleiding EVV in-company aan. De opdrachtgever draagt dan zorg voor adequate lesruimte. Het voordeel: lagere opleidingskosten per deelnemer.
Een minimale groepsgrootte is 12 personen, de maximale groepsgrootte ligt op 15. In verband met de uit te voeren praktijkopdrachten, praktijkdagen en beoordelingen, moet de betreffende organisatie erkend zijn als leerbedrijf door S-BB.

Combinatiegroepen mogelijk

Wellicht dat u een beperkt aantal medewerkers als eerst verantwoordelijke verzorgende wilt opleiden. De mogelijkheid is dan aanwezig dat verschillende van dergelijke verzoeken kunnen worden gecombineerd tot een nieuwe lesgroep. De lesdagen worden dan uitgevoerd in de deelnemende organisaties. Neem hiervoor contact met ons op.

Resultaat

Deze opleiding heeft tot doel de deelnemer te kwalificeren voor het uitoefenen van de functie van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende.

Instroomeisen opleiding EVV

De Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) is vooral opgezet als een doorgroeifunctie voor verzorgenden. Door de sector V&V is hiervoor het beroepscompetentieprofiel EVV ontwikkeld. Zij moeten

  • werkzaam zijn als verzorgende en
  • gekwalificeerd zijn op niveau 3, daarmee vergelijkbaar of hoger competentieniveau.

Bij het succesvol doorlopen van de opleiding krijgen deze medewerkers het branche erkende diploma EVV met speld.
De opleiding staat ook open voor medewerkers met een andere opleidingsachtergrond die een coördinerende functie hebben. Zij krijgen bij het succesvol doorlopen van de opleiding een certificaat EVV.

Duur opleiding

De opleiding omvat een workshop voor begeleiders, tien lesdagen, twee praktijkdagen en twee dagen voor examinering. In totaal moeten zeven BPV-opdrachten (Beroeps Praktijk Vormende) worden uitgevoerd: twee daarvan zijn gekoppeld aan de praktijkdagen en vijf moeten in de periodes tussen de lesdagen worden uitgevoerd. De uitgewerkte BPV-opdrachten worden besproken buiten de genoemde les- en praktijkdagen. Per BPV-opdracht gaat het om ongeveer 1,5 uur.
De lesdagen vinden bij voorkeur om de veertien dagen plaats. De doorlooptijd bedraagt dan ongeveer 24 tot 28 weken (uitgaande van geen onderbrekingen voor vakanties). De lesdagen kunnen worden verdeeld over dagdelen. De doorlooptijd bedraagt veelal 30 tot 40 weken (afhankelijk van de keuzes van de opdrachtgever) en de beroepspraktijkvorming (BPV-opdrachten en praktijkdagen) omvat tenminste 21 SBU per week.

Inhoud

De opleiding is opgebouwd rondom de veertien competenties uit het kwalificatieprofiel EVV.

Beroepscompetenties:

1 Cliëntgerichte zorgvisie
2 Inzicht in randvoorwaarden
3 Informatie verzamelen
4 Zorgleefplan
5 Zorg coördineren
6 Multidisciplinaire overleg (MDO)
7 Communicatie en onderhandelen
8 Bewaken uitvoering zorgleefplan
9 Bewaken van de kwaliteit van leven van cliënten in een leefgroep
10 Signaleren problemen en problemen oplossen
11 Rapportage en evaluatie van het zorgproces
12 Zorgvernieuwing en beleid
13 Loopbaanontwikkeling
14 Professionalisering

 

Het programma is zo opgezet dat er een optimale aansluiting tussen theorie en praktijk wordt bewerkstelligd. Per lesdag wordt theorie aangeboden ter voorbereiding op en ter verwerking van BPV-opdrachten. Tijdens de lesdagen worden vaardigheden geoefend, (groeps)opdrachten uitgevoerd en vindt uitwisseling van ervaringen plaats. Er zijn drie dagdelen waarbij vaardigheden geoefend worden met een acteur.

Competentiemeter EVV

De deelnemer vult aan het begin en aan het einde een competentiemeter EVV in welke gebaseerd is op het kwalificatieprofiel EVV. Daarmee krijgt de deelnemer een goed beeld over de verbeterpunten en eigen ontwikkeling. Deze competentiemeter wordt ook ingevuld door de eigen leidinggevende (feedback). Tijdens de bespreking van de BPV-opdrachten worden de resultaten van deze 'meter' betrokken.

BPV-opdrachten

De BPV-opdrachten zijn gekoppeld aan de competenties en bedoeld als oefenopdracht ter voorbereiding op de theoretische verwerking en op de Proeven van bekwaamheid. De BPV-opdrachten worden uitgevoerd in de eigen werksituatie en tellen mee als voorwaarde voor het verkrijgen van het diploma.

Het examenprogramma

Om in aanmerking te komen voor het diploma EVV met speld of het certificaat EVV moet een deelnemer de drie bij deze opleiding behorende Proeven van bekwaamheid hebben behaald:

  • Het opstellen en presenteren binnen de eigen organisatie van een verbetervoorstel met betrekking tot de kwaliteit van leven van een cliënt / groep cliënten.
  • Het voorbereiden en uitvoeren van een multidisciplinair overleg en het verwerken van de resultaten in het zorg(leef)plan.
  • Het geven van een presentatie over de leerervaringen en ontwikkeling als EVV.

Elk onderdeel wordt beoordeeld door twee beoordelaars. Deze twee beoordelaars moeten in bezit zijn van minimaal een niveau 4 diploma.

Begeleiding

Tijdens de opleiding wordt de deelnemer begeleid bij het leerproces. Dit wordt uitgevoerd door de begeleiders uit de eigen organisatie in combinatie met praktijkopleiders / opleidingscoördinatoren. Elke lesgroep heeft een groepsdocent van BTSG. Deze begeleidt de lesgroep en de individuele deelnemers bij het leerproces. Ook voert hij/zij de administratie van een lesgroep met betrekking tot resultaten en verzuim.

Internetondersteuning

Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers toegang tot een afgeschermd deel van onze website. Daar vinden zij aanvullende informatie over de competenties, digitale invulformulieren van de BPV-opdrachten, een digitale 'Competentiemeter EVV' en alle vragenlijsten uit de opleiding die zij on-line kunnen invullen.

Individueel inschrijven

Het is mogelijk je individueel in te schrijven. Wanneer je je inschrijft kom je op een wachtlijst te staan en wordt je z.s.m. bij een groep ingedeeld. Klik hier om je in te schrijven.

Vrijstellingsregeling

In de praktijk zullen veel deelnemers aan de opleiding al werkzaam zijn als EVV’er of zij hebben de branche erkende opleiding GVP gevolgd. Zij kunnen dan vrijstelling krijgen voor de lesdagen en BPV-opdrachten van bepaalde onderdelen op basis van een Vrijstellingsprocedure. De methode die daarbij wordt gehanteerd is de portfolio methode. Er kan geen vrijstelling worden verkregen voor de Proeven van bekwaamheid.

Kosten

Heeft u interesse in deze in-company opleiding, neem dan contact met ons op voor een offerte op maat.

Kwaliteitsregister

Deze opleiding EVV is opgenomen in het kwaliteitsregister V&V waardoor ingeschreven medewerkers op aanvraag hiervoor 74 studiepunten kunnen behalen. Kosten voor registratie binnen het register bedragen € 225,-, plus €45 per groep.

Scroll To Top