Branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Het aantal cliënten met dementie of een andere psychogeriatrische aandoening neemt de komende jaren fors toe. Zorginstellingen moeten kwalitatief goed toegerust zijn om aan deze cliëntengroep de gewenste zorg en begeleiding te kunnen geven. Ook zal de vraag naar professionele(re) zorg in de thuissituatie toenemen.GVP als inhoudelijk expert
De Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) draagt bij aan de verbetering van de zorg aan deze groep cliënten. De GVP heeft hierin een ondersteunende taak, hij of zij is specialist in de directe zorg aan cliënten met een psychogeriatrische problematiek en adviseert als inhoudelijk deskundige naar collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers.

Ontwikkelen van de kerntaken

Deze nieuwe rol vereist een gedegen opleiding. Door de sector V&V is hiervoor hetberoepscompetentieprofiel GVP ontwikkeld. In dit profiel staan de drie kerntaken van de GVP uitgewerkt:

 • Behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënt.
 • Begeleiden, adviseren en professionalisering van collega’s en vrijwilligers.
 • Ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers van psychogeriatrische cliënten

Instroomeisen

Verzorgenden/ verzorgenden IG kunnen deelnemen aan deze opleiding indien zij:

 • gekwalificeerd zijn op niveau 3, daarmee vergelijkbaar of hoger competentieniveau (bijvoorbeeld functiegerichte opleidingen in de thuiszorg verzorgende C/D),
 • werkzaam zijn als verzorgende met minimaal 1 jaar ervaring in de zorg voor psychogeriatrische cliënten.

Bij het succesvol doorlopen van de opleiding krijgen deze medewerkers het branche erkende diploma GVP met speld.

Duur opleiding

De opleiding omvat een introductiebijeenkomst, dertien lesdagen, twee praktijkdagen en twee dagen voor examinering. In totaal moeten zeven praktijkopdrachten (BPV) worden uitgevoerd: twee daarvan zijn gekoppeld aan de praktijkdagen en vijf moeten in de periodes tussen de lesdagen worden uitgevoerd.
De lesdagen vinden bij voorkeur om de veertien dagen plaats. De doorlooptijd bedraagt ongeveer 1 jaar.

Inhoud

De opleiding is opgebouwd rondom de elf competenties uit het kwalificatieprofiel GVP.

Beroepscompetentie

 1. Zorg voor de kwaliteit van leven van psychogeriatrische cliënten
 2. Communicatie met psychogeriatrische cliënten
 3. Informatie verzamelen
 4. Organisatie van de zorg
 5. Werkoverleg, multidisciplinair overleg (MDO)
 6. Problemen signaleren en oplossen
 7. Zorgvernieuwing en beleid
 8. Beroepseigen gedrag en professie
 9. Inhoudelijke deskundigheid op het terrein van de psychogeriatrie
 10. Professionalisering en begeleiden van collega’s en vrijwilligers
 11. Omgang met en ondersteunen van mantelzorgers

Het programma is zo opgezet dat er een optimale aansluiting tussen theorie en praktijk wordt bewerkstelligd. Tijdens de lesdagen worden vaardigheden geoefend, (groeps)opdrachten uitgevoerd en vindt uitwisseling van ervaringen plaats. Er zijn drie dagdelen waarbij vaardigheden geoefend worden met een acteur.

Competentiemeter GVP

De deelnemer vult aan het begin en aan het einde een competentiemeter GVP die gebaseerd is op het kwalificatieprofiel GVP. Daarmee krijgt de deelnemer een goed beeld over de verbeterpunten en eigen ontwikkeling. Deze competentiemeter wordt ook ingevuld door de eigen leidinggevende (feedback).

Het examenprogramma

Om in aanmerking te komen voor het diploma GVP met speld moet een deelnemer alle BPV-opdrachten hebben gemaakt en

 • de bij deze opleiding behorende kennistoets hebben behaald en
 • de drie Proeven van bekwaamheid hebben behaald:
  • Het opstellen van een omgangsadvies voor een psychogeriatrische cliënt ter ondersteuning of bevordering van diens kwaliteit van leven en dit advies inbrengen tijdens een werk- of multidisciplinair overleg.
  • Het verzorgen van een klinische les aan een team over een onderwerp dat speelt met betrekking tot de psychogeriatrische cliëntenzorg.
  • Het voorbereiden van een familiebijeenkomst over een onderwerp dat speelt met betrekking tot de zorg van één of een groep psychogeriatrische cliënten

Begeleiding

Tijdens de opleiding wordt de deelnemer begeleid bij het leerproces. Dit wordt uitgevoerd door de eigen leidinggevenden in combinatie met praktijkopleiders / opleidingscoördinatoren. Elke lesgroep heeft een groepsdocent van BTSG. Deze begeleidt de lesgroep en de individuele deelnemers bij het leerproces.

Internetondersteuning

Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers toegang tot een afgeschermd deel van onze website. Daar vinden zij aanvullende informatie over de competenties, tal van filmpjes over diverse onderwerpen binnen de psychogeriatrie, digitale invulformulieren van de BPV-opdrachten, een digitale ‘Competentiemeter GVP’ en alle vragenlijsten uit de opleiding die zij on-line kunnen invullen.

Combinatiegroepen mogelijk

Wellicht dat u een beperkt aantal medewerkers als GVP wilt opleiden. De mogelijkheid is dan aanwezig dat verschillende van dergelijke verzoeken kunnen worden gecombineerd tot een nieuwe lesgroep. De lesdagen worden dan uitgevoerd in de deelnemende organisaties. Neem hiervoor contact met ons op.

Vrijstellingsregeling

In de praktijk zullen veel deelnemers aan de opleiding al werkzaam zijn als GVP’er of zij hebben de branche erkende opleiding EVV gevolgd. Zij kunnen dan vrijstelling krijgen voor de lesdagen en BPV-opdrachten van bepaalde onderdelen op basis van een Vrijstellingsregeling. De methode die daarbij wordt gehanteerd is de portfolio methode. Er kan geen vrijstelling worden verkregen voor de Proeven van bekwaamheid.

Kosten

De kosten per deelnemer bedragen € 1.495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief het lesmateriaal, de BPV–opdrachten en Proeven van bekwaamheid, diploma’s en spelden. Reiskosten voor de docent en acteur van BTSG worden afzonderlijk in rekening gebracht a € 0,37 per kilometer.
Vraag om een offerte op maat.

Kwaliteitsregister

Deze opleiding is opgenomen in het kwaliteitsregister V&V waardoor ingeschreven medewerkers hiervoor 90 studiepunten kunnen behalen.


Inschrijven