Lesdag 7

 • Goed in gesprek: Neem jij de tijd?
  Een filmpje over dat je de tijd moet nemen om contact met een cliënt te maken. In dit geval gaat het om een gedesoriënteerde cliënt. Een voorbeeld van hoe het niet moet en hoe het anders kan.
 • Downloaden van: Werken vanuit zelfregie: hoe pak ik dat aan?
  Klanten ondersteunen bij het vinden van oplossingen is de kern met aandacht voor vier elementen van zelfregie: eigenaarschap, eigen kracht, motivatie en contacten.
 • Eigen regie en samenwerking met het netwerk
  Een filmpje dat een beeld geeft van hoe eigen regie in de praktijk wordt gebracht.
 • Download van de houdingskaart: De Zorgvragen centraal
 • Zegt u 't maar
  In dit boekje wordt ingegaan op hoe je de eigen regie bij dementerende ouderen kunt bevorderen. Allerhande situaties rondom 9 bewoners van een zorgboerderij worden beschreven met leuke praktijkvoorbeelden.
 • Cliëntgericht werken met dementerende cliënten
  Uitleg over een methode om bij dementerende bewoners te achterhalen wat hun voorkeuren en afkeren zijn.
 • Werken met preferenties
  De methodische aanpak die gebruikt moet worden met een lijst om observaties te noteren.
 • Hospitalisatiesyndroom
  Wie in een instelling wordt opgenomen, ondergaat veel veranderingen. Zo iemand gaat zich, onder druk van de omstandigheden, heel anders gedragen. Bewoners en medewerkers kunnen gehospitaliseerd raken.
 • Wat wilt u nu eigenlijk zelf?
  Een artikel met vragenlijst die je de bewoner kunt laten invullen, of beter, samen met de bewoner kunt invullen. Je krijgt daarmee een beeld van wat voor de bewoner belangrijk is en of dat nu al voor de bewoner gerealiseerd is of niet. Goed bruikbaar bij een idee voor de eerste Proeve (Verbetervoorstel woonleefklimaat) en bij het zorgleefplan.
 • Hoe vraag gericht ben je?
  Een leuke en mooie poster van Sting waarmee je samen met je team kunt kijken hoe vraaggericht jullie aan het werk zijn.
 • De kunst van het ouder worden
  In deze mooi geïllustreerde brochure van Sting en bureau Kwiek wordt het belang van de aandacht voor levensverhalen van bewoners benadrukt. Bij uitstek een manier om meer cliëntgericht te gaan werken.
 • Meer informatie over kleinschalig wonen
 • Kleinschalig wonen. Geen doel, maar middel.
  Een filmpje over een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen.
 • De Hogeweyk

Methodisch werken

 • Website met meer informatie over werken met zorgleefplannen
 • Het Omaha systeem
  Het systeem is ontwikkeld in Amerika en heeft zijn oorsprong binnen de wijkzorg in de plaats Omaha (vandaar de naam). Men was op zoek naar een betere manier om de zorg die cliënten nodig hebben te beschrijven en dat op een eenvoudige(r) en uniforme wijze: ieder moest er snel mee kunnen werken en het moest voor ieder eenduidig zijn. Het systeem moest duidelijk maken: wat zorgverleners doen en waarom, wat er met de cliënten gebeurt en wat het resultaat was. Grootste voordeel van Omaha: het geeft structuur en eenheid van taal.
  In de animatie (ruim 9 minuten) wordt het Omaha system uitgelegd.
 • Meer informatie over Omaha System
 • Methodisch werken met het zorgleefplan
 • Meer informatie over riscosignalering:
  - Huidletsel:  de Braden en Norton schaal
  - Ondervoeding: de SNAQ 65+
  - Download poster over gezondheidsrisico's (ondervoeding en overgewicht, depressie, medicijngebruik, huidletsel,
  incontinentie en vallen)
  - Download van de werkbladen behorend bij de poster van V&VN en ActiZ
 • Download Verkorte checklist veilige zorg
 • Informatie over de zelfredzaamheidsmeter en zelfredzaamheidsradar
 • Werkboek samenredzaamheid
  Een werkboek van V&VN met onder andere teamscans (verpleeghuis, thuiszorg en dagactivering) en casussen om samen met je teamleden te bespreken hoe je familie meer betrekt/betrokken houdt bij de zorgverlening.
 • Intercollegiaal overleg
  Sting heeft een handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging gemaakt met de titel 'Koppen bij elkaar'. In deze handleiding van 40 pagina's wordt uitgelegd wat intercollegiaal overleg is, hoe je dit kunt opstarten en de werkwijze. De handleiding bevat ook vele leuke en gemakkelijk toepasbare werkvormen.

Familieparticipatie

 • Download Formulier Mantelzorg in het zorg(leef)plan
 • Download digitaal werkboek: Werkboek 'In voor mantelzorg'. In dit werkboek zijn de ervaringen en instrumenten gebundeld die een bijdrage kunnen leveren aan een betere samenwerking met mantelzorgers. Het bevat filmpjes, tips en voorbeelden en is opgebouwd rondom 12 thema's:
  • Hoe krijg je iedereen mee?
  • Goed in gesprek: over contact en heldere afspraken
  • Grenzen verkennen: wettelijke en juridische mogelijkheden én persoonlijke grenzen
  • SOFA-model: de verschillende rollen die mantelzorgers vervullen en de werkzaamheden van medewerkers die daarbij passen
  • Zorgleefplan
  • Groepsbijeenkomsten om de betrokkenheid te vergroten
  • Oog voor het sociale netwerk
  • Digitaal communiceren met online platforms
  • Samenwerking afronden, wanneer een cliënt vertrekt of overlijdt
  • Visie en beleid
  • Leeractiviteiten (trainings- en werkvormen)
  • Aan de slag met het project
 • Kennisbundel Samenspel met mantelzorgers
  Je hebt veel te maken met mantelzorgers en vrijwilligers. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden voor het samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. Er is een nieuwe, praktijkgerichte digitale kennisbundel gemaakt. Weliswaar voor docenten gemaakt, maar het bevat veel interessante filmpjes, tips en instrumenten.
 • Download 'Een sterke band'
  Instrumenten voor mantelzorg en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie in de provincie Utrecht.

Mantelzorg bij kleinschalig wonen

 

 • See me
  Heeft filmpje benadrukt het belang van een goed en echt contact met oudere cliënten.