Home BTSG Bibliotheek Trainingen BTSG academie EVV GVP ThemaBulletin  
Sinds 1983 actief in de zorg voor ouderen Bijgewerkt op: woensdag 19 juli 2017     Cookiebeleid

KvK 67669298

 
GRZ
   
Gerelateerde onderwerpen
- DBC                                            
   GRZ, Geriatrische Revalidatiezorg

Sinds 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatiezorg (ZZP9a) overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Door die overheveling vervalt de indicatiestellig voor deze zorg door het CIZ en is deze zorg opgenomen in de DBC-systematiek.

Uitzonderingen
De revalidatiebehandeling van cliŽnten die vůůr de GRZ-interventie bijvoorbeeld in een verpleeghuis woonden of de cliŽnten waarbij bij opname op de GRZ-afdeling duidelijk is dat verblijf in een eigen woonsituatie of een verzorgingshuis niet meer haalbaar is, wordt niet gefinancierd vanuit een DBC maar op basis van een zorgzwaartepakket (ZZP).

Wat houdt Geriatrische Revalidatiezorg in?
Geriatrische revalidatiezorg is multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een operatie of functionele achteruitgang. De zorg is specifiek gericht op herstel van functioneren en participatie (zelfredzaamheid). Gestreefd wordt naar een zodanig herstel dat de terugkeer naar de oude woonsituatie (thuis/verzorgingshuis) mogelijk is.
Deze “op herstel gerichte zorg” verschilt wezenlijk van de overige chronische zorg die in verpleeghuizen wordt geboden en waar wonen en welzijn belangrijke items zijn.
In de geriatrische revalidatie worden vijf hoofdgroepen onderscheiden te weten cliŽnten met:

 • CVA
 • Electieve orthopedie (geplande knie- /heup- en schouderoperaties)
 • Trauma
 • Amputaties
 • Overige aandoeningen (waaronder longziekten, hartziekten, neurologische aandoeningen e.d.)

Therapeutisch klimaat: alles is revalidatie
Er heerst op de afdeling een stimulerend klimaat; een geordend en gestructureerd oefenklimaat waarbij behandeling en zorg in de dagelijkse praktijk 24/7 zijn geÔntegreerd. De cliŽnt revalideert in een omgeving die hem/haar alle gelegenheid biedt om te werken aan eigen herstel.
In het revalidatieproces worden tempo en de intensiteit aangepast aan de cliŽnt. Naast de verschillende behandelaars hebben ook de verzorging/verpleging, activiteitenbegeleiding, revalidatie-assistenten en gastvrouwen een belangrijke rol in het dooroefenen van geleerde activiteiten. Er wordt zoveel mogelijk functioneel geoefend waarbij de vraag van de cliŽnt centraal staat. Van de cliŽnt wordt verwacht (en daartoe gestimuleerd) om naar vermogen zelfstandig te oefenen.

Kenmerken en werkwijze GRZ
GRZ is gericht op het herstel en/of verbeteren van het functioneren. Het is een zorgvorm die wordt geleverd in de keten ziekenhuis-verpleeghuis-verzorgingshuis/thuissituatie.
Kenmerken zijn:

 • multidisciplinaire zorg en samenwerking
 • regierol bij de specialist ouderengeneeskunde (SO) vanaf triage tot ontslagdatum
 • gericht op de terugkeer naar de (verzorgingshuis)thuis
 • volgt op het verblijf in verband met geneeskundige zorg door een medisch specialist (verblijf in het ziekenhuis)
 • start met een klinische opname in een organisatie die geriatrische revalidatiezorg levert (een zorginstelling met een toelating voor verblijf met behandeling).
 • de maximale duur voor de revalidatiebehandeling bedraagt zes maanden

Werkwijze:

 • hanteren van het uitgangspunt dat de cliŽnt zoveel mogelijk zelf doet (‘handen op de rug mentaliteit’);
 • ondersteuning is gericht op een zo kort mogelijke ligduur met intensieve behandeling;
 • werken op basis van gerichte behandel- en zorg(leef)plannen met een duidelijk planning naar de ontslagdatum voor de cliŽnt;
 • creŽren van een herstelgerichte therapeutische omgeving.

triage = beoordeling van de juiste zorg en (revalidatie)behandeling, op de juiste plaats en waar de cliŽnt het best bij geholpen is. De definitieve indicatie wordt gesteld door de SO en de revalidatiearts.
 

© BTSG 2017

Disclaimer