Methodisch werken

Het werken met een zorg(leef)plan en de MDO's of bewonersbesprekingen zijn allemaal onderdelen van het methodisch werken. Er wordt informatie verzameld, afspraken worden gemaakt en vastgelegd, over de voortgang wordt gerapporteerd en periodiek vinden besprekingen plaats. Allemaal stappen in een proces waarbij de resultaten worden bepaald door de wijze waarop medewerkers hiermee omgaan of gebruik van maken.

Doel van de training
Na afloop van de training weten de cursisten hoe zij methodisch moeten werken. Zij bezitten de vaardigheden om te kunnen werken met het zorg(leef)plan, kunnen naar aanleiding daarvan rapporteren, een cliënt inbrengen tijdens een MDO of bewonersbespreking en zelfstandig een cliëntgesprek voeren.

Inhoud van de training

 1. Aan de slag met het zorg(leef)plan
 • de PDCA cyclus / methodisch werken
 • oefenen in het praktisch werken met het zorg(leef)plan zoals dat binnen de organisatie wordt gehanteerd. De nadruk ligt op het formuleren van zorgvraag/zorgprobleem, het formuleren van concrete en realistische (zorg)doelen (SMART) en de evaluatie ervan. Handvatten om kernachtig te formuleren worden aangereikt (o.a. de PES-structuur).
 • wat is de vraag of het probleem van de cliënt in relatie tot het indicatiebesluit. De rol van de medewerker als professional. Beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare zorgvragen.
 • coördinatie van de zorg: anderen aanspreken op het uitvoeren van het afgesproken zorg(leef)plan. Over feedback geven en ontvangen.
 1. In gesprek met de cliënt
 • oefenen van communicatieve vaardigheden volgens de LSD-formule: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. De opbouw van een gesprek.
 • het voeren van een periodiek evaluatiegesprek met de cliënt  en/of de familie over de in het zorgplan vastgelegde en afgesproken zorg (en dienstverlening).
 1. Rapporteren
 • eisen die aan een goede, eenduidige rapportage worden gesteld.
 • rapporteren op basis van geformuleerde doelen.
 • subjectiviteit versus objectiviteit, oefening op basis van SOAP.
 • kernachtig rapporteren.
 1. Deelnemen aan een cliëntenbespreking/MDO
 • procedure en structuur van de multidisciplinaire en monodisciplinaire cliëntenbespreking.
 • de voorbereiding op en het deelnemen aan deze bespreking.
 • de vertaling van deze besluiten naar het zorgplan en de overdracht naar collega’s.
 • voor- en nagesprek met cliënt en/of familie.

Duur en aantal deelnemers
De training wordt op maat samengesteld. Zo zijn specifieke kennisonderdelen afhankelijk van uw vraag en kan de training ook uitgebreid worden met één of meerdere dagdelen waarin bepaalde vaardigheden nader worden geoefend. Het aantal SBU is afhankelijk van de definitieve vorm van de training.

Aan een trainingsgroep kunnen maximaal 14 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Medewerkers die al verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de coördinatie van zorg en/of het zorgplan zoals contactverzorgenden/EVV en die hun vaardigheden hierin verder willen verbeteren; niveau 3 of hoger.

Certificaat
Bij volledige aanwezigheid ontvangt de deelnemer aan het einde van de training een certificaat.