Wat is jouw organisatiecultuur.

Organisatiecultuur verschilt per organisatie. Door het beantwoorden van 45 vragen krijg je een indruk van de sterke en zwakken kanten van de organisatiecultuur.

Je kan de stellingen beoordelen op een schaal van 1 tot 10. 10 betekent heel erg van toepassing op mijn organisatie en 1 betekent helemaal niet van toepassing voor mijn organisatie. De uitslag laat zien wat de organisatiecultuur is van de organisatie waar jij werkt.

1.Onze dienstverlening is kwalitatief vergelijkbaar met die van andere zorginstellingen.
2.We hebben een organisatiestructuur, waaruit blijkt dat er weinig behoefte is aan coördinatie en controle door het management.
3.In onze organisatie is een duidelijk, doeltreffend strategisch planningsproces zichtbaar.
4.Onze mensen komen in een teamvergadering vlot tot overeenstemming.
5.Belangrijke taken in onze organisatie, zoals planning en ontwikkeling, worden uitgevoerd met vertegenwoordigers uit verschillende funkties of diensten.
6.Iedereen in onze organisatie lijkt naar dezelfde doelen en in dezelfde richting te werken.
7.Incompetente mensen blijven bij ons niet lang.
8.De meeste medewerkers vinden dat ze een belangrijk aandeel hebben in de activiteiten van de organisatie.
9.De groei van onze organisatie is op z’n minst gelijk aan die van vergelijkbare organisaties.
10.Het komt niet voor dat we cliënten verliezen doordat we onvoldoende kwaliteit en service bieden.
11.Onze organisatie is afgestemd op de behoeften van onze doelgroep.
12.Iedereen, op welk niveau dan ook, is in staat vlot te verwoorden wat onze strategie is en welke plaats hij of zij erin heeft.
13.Binnen onze organisatie staan samenwerkende teams centraal waarin functies zijn geïntegreerd.
14.Het organiseren van besluitvorming binnen onze organisatie heeft als doel verschillende belangen bij elkaar te brengen, zodat activiteiten met een gemeenschappelijk karakter ontstaan.
15.Strategiën en beleidslijnen ontwikkeld vanuit de basis, worden niet geblokkeerd door het management en/of bestuur.
16.De persoonlijke kwaliteiten van de medewerkers krijgen bij ons een kans om zich te ontwikkelen.
17.Er wordt van de medewerkers verwacht dat ze zonder tussenkomst van de leiding beslissingen over hun werk nemen.
18.Uit de organisatie komen nieuwe diensten voort, om op lange termijn te kunnen blijven bestaan.
19.Doelmatiger opereren dan bij onze organisatie is nauwelijks voorstelbaar.
20.Onze organisatiestructuur komt aan functionele en zakelijke eisen tegemoet.
21.Op alle niveaus binnen onze organisatie bestaat een sterke betrokkenheid bij de strategie van de organisatie.
22.In onze organisatie heerst een gevoel van trots en samenhorigheid.
23.Er wordt binnen onze organisatie voldoende ruimte geschapen voor zelfcorrectie en samenwerking.
24.Volgens een vastgelegd proces kan ieder binnen onze organisatie zijn of haar doelstellingen afstemmen op die van de organisatie.
25.Persoonlijke eigenaardigheden en problemen lijken binnen onze organisatie geen hinderlijke invloed te hebben op de samenwerking.
26.De meeste medewerkers vinden dat ze dank zij hun plaats in de organisatie een belangrijke bijdrage aan het geheel kunnen leveren.
27.Onze medewerkers voeren op hun werkplek vernieuwingen in, zodat de organisatie er steeds beter op wordt.
28.Wij beheersen de kosten van onze diensten.
29.Belangrijke informatie is op alle niveaus beschikbaar, om snelle reacties op ontwikkelingen mogelijk te maken.
30.Het management stimuleert met alle niveaus de samenhang in het werk.
31.Het management geeft het goed voorbeeld in de vorming van hechte teams die problemen oplossen en productief opereren.
32.Er wordt alles aan gedaan om de scheidslijn tussen taken van medewerkers op te heffen, zodat er dwarsverbanden tussen functies ontstaan.
33.We zijn ervan overtuigd dat de huiige strategie onze organisatie als geheel naar het gestelde doel brengt.
34.Er is waardering vanuit de organisatie voor medewerkers die in hun werk leren en zich ontwikkelen.
35.De meeste medewerkers zoeken neit elders naar kansen om hun talenten beter te gebruiken.
36.Er wordt voldoende aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen; de dagelijkse werkzaamheden slokken niet alle aandacht op.
37.De strategie van onze organisatie weerspiegelt het beste dat we van onszelf kunnen geven.
38.In ons functioneren is teamgedrag een beoordelingscriterium.
39.Dagelijkse werkzaamheden worden regelmatig geevalueerd; er wordt vastgesteld welke veranderingen nodig zijn om op jusite koers te blijven.
40.Er wordt op alle niveaus nauw samen gewerkt om elkaar aan te zetten tot meer effectiviteit.
41.Medewerkers merken dat de waardering binnen onze organisatie voor het ontwikkelen van nieuwe diensten groot is.
42.We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe structuren, die ons in staat stellen nog beter te reageren.
43.Onze organisatie heeft aandacht voor de gezondheid van onze medewerkers en voorkomt te veel stress.
44.We zijn steeds in staat onze beloften aan cliënten na te komen.
45.Medewerkers beslissen mee over de toewijzing van middelen waarmee ze moeten werken.