Skip to content

Waardigheid en trots


Archief

hartjes

Liefdevolle zorg voor onze ouderen
Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen (2015)

De Staatssecretaris Van Rijn heeft een breed plan opgesteld in samenspraak met het veld om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. In het plan zijn veel concrete actiepunten opgenomen voor de periode 2015 – 2017 met als doel een goede / hogere kwaliteit van verpleeghuiszorg in 2025. Om dit te bereiken zijn er 5 speerpunten geformuleerd:

 1. Verbeteren en versterken van de samenwerking tussen cli├źnt, informele zorg en zorgverlener.┬á
  Een en ander is uitgewerkt in 7 actiepunten:

  • Het eigenaarschap van het┬ázorgplan┬áligt bij de cli├źnt
   Dit komt nog nadrukkelijker bij de cli├źnt of vertegenwoordiger te liggen. Het zorgplan is beknopt, laagdrempelig, kan door cli├źnt / vertegenwoordiger worden gebruikt en is ook voor hen direct toegankelijk. In 2017 moet dit gerealiseerd zijn in alle verpleeghuizen.
  • S├ímen kiezen
   De nadruk moet liggen op het gesprek, de dialoog en het in overleg / samen maken van keuzes (Shared Decision Making). Het zorgplan is slechts een middel. De komende jaren wordt nadruk gelegd op de vaardigheden die nodig zijn bij professionals en hoe dat ook kan worden overgedragen naar cli├źnten, professionals en vrijwilligers.
  • Het dilemma beheersen van risico’s versus leefbaarheid
   Een bekend dilemma. De nadruk ligt nu erg veel op het beheersen en vermijden van risico’s. Dit kan op gespannen voet liggen met kwaliteit van leven en recht op eigen beschikking. De komende jaren wordt de discussie (onder andere workshops) hierover gevoerd om te komen tot een (mogelijk) nieuwe balans.
  • Informatie over kwaliteit laagdrempelig beschikbaar
   De resultaten van cli├źntbeoordelingen en kwaliteitsinformatie moet ruim, laagdrempelig en actueel beschikbaar zijn voor cli├źnten en vertegenwoordigers (zie ook┬áwww.ZorgkaartNederland.nl┬á). Het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Pati├źnten en Consumenten Federatie krijgen (NPCF)hierbij een belangrijke(re) rol.
  • Komst van de cli├źntondersteuner
   Deze ondersteunt indien nodig de cli├źnt bij zorgkeuze, bemiddeling en evaluatie van het zorgplan. Hij / zij is onafhankelijk. Wlz-uitvoerders (uitvoerders van de┬áWet Langdurige Zorg) zijn verantwoordelijk voor het realiseren van deze functie. In 2017 is deze functie overal beschikbaar.
  • Professionalisering cli├źntenraden
   Diverse activiteiten worden ondernomen om cli├źntenraden te professionaliseren zodat zij een sterke gesprekspartner worden of blijven.
  • Anders omgaan met (formele) klachten
   De huidige (wettelijke) mogelijkheden die er zijn voor cli├źnten om klachten te uiten, zijn niet altijd effectief (zie ook het onderzoek van Nivel hierover ‘Onderzoek naar uitingen van ongenoegen in verzorgings- en verpleeghuizen). De nadruk moet ook hier meer op het gesprek komen met daarbij de gedachte ‘Een klacht is een cadeautje’ (zodat de dienstverlening verder verbeterd kan worden). Het nieuw voorstel van Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht de aanbieder om hiervoor een functionaris aan te stellen.
 2. De basis is op orde: het bieden van veilige zorg
  Dit is uitgewerkt in 4 actiepunten:

  • Bestuurlijke ondertoezichtstelling
   Dit wordt uitgewerkt teneinde de druk op bestuurders te vergroten en te kunnen ingrijpen in situaties met (grote) risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Tot de mogelijkheden behoren het toevoegen van externe deskundigheid aan de Raad van Bestuur en het op non-actief stellen.
  • Aanpassing toezicht IGZ
   Hoog risico organisaties zullen meer worden gemonitord en verschuiving naar meer cli├źntgericht toezicht (observatie, ‘mystery guest methode’, meer concentratie op zorgleefplan etc.), openbaarheid van bevindingen (is al zo), maken van publieksversies (leesbaarheid!) en meer aandacht voor good governance.
  • Ondersteunen zorgaanbieders bij kwaliteitsverbetering en -borging
   Er wordt een pool gevormd met deskundigen uit het veld, van verschillend kaliber en bestaande uit een breed scala van functies die zorgaanbieders actief gaan ondersteunen. Dit wordt ondergebracht bij ‘In voor Zorg’.
  • Meer aandacht voor leren van fouten
   De instrumenten hiervoor zijn al onderdeel van het nieuwe voorstel van wet Wkkgz: het verplicht invoeren van het systeem ‘Veilig Incident Melden (VIM).
 3. Meer ruimte voor kwaliteit van professionals
  Dit is uitgewerkt in 6 actiepunten

  • Opstellen leidraad ‘Verantwoorde personeelssamenstelling’
   Deze wordt ontwikkeld door het Zorginstituut Nederland in samenwerking met andere partijen en moet 1 januari 2016 beschikbaar zijn en worden gehanteerd door IGZ en Wlz-uitvoerders. De leidraad geeft aan hoeveel personeel. met welke opleiding, deskundigheid of competentie moet worden ingezet bij een gegeven groep cli├źnten.
  • Ontwikkelen kwaliteitskader intramurale ouderenzorg
   Niet het meten staat centraal maar de cyclus van verbetering van de kwaliteit en hoe dat te realiseren. Het initiatief en de regie ligt bij het Zorginstituut Nederland en deze kan het indien nodig dwingend doorzetten.
   Subdoel is om tevens de grote variatie aan keurmerken te kunnen aanpakken (lees inperken).
  • Opleiden voor de toekomst: (betere) aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Zorg
   Er komt een plan ‘Opleiden voor de zorg van de toekomst’ met als doel dat het onderwijs beter aansluit bij de vragen / behoeften van, in dit geval, cli├źnten in de verpleeghuizen en de uitvoerders van de Wlz. Concrete vormgeving en uitvoering vindt regionaal plaats met oog voor kwantiteit (aantallen) en kwaliteit (niveaus etc.).
  • Opleiden bestaand personeel
   Er moet (nog) meer aandacht komen voor het scholen en opleiden van bestaand personeel en het afstemmen van kwalificatieniveaus op de doelgroepen cli├źnten. De verpleeghuizen moeten hiertoe een meerjarig strategisch scholingsplan opstellen. Dit maakt vanaf 2016 deel uit van de zorginkoop.
  • Aandacht voor samenspel mantelzorgers en professionals
   Professionals moeten beter kunnen overleggen en oog hebben voor het behouden en ondersteunen van de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Hiervoor komt meer aandacht in de opleidingen (onder andere d.m.v. stages bij organisaties die mantelzorgers ondersteunen.
  • Organiseren van topcare en kennisinfrastructuur
   Het gaat om de ontwikkeling van meer kennis, inzicht en toepassingen bijvoorbeeld bij complexe zorgvragen. Deze topcare structuur ontbreekt maar is nodig. Er komt een adviescommissie die augustus 2015 met een advies komt over hoe dit vorm te geven.
 4. Kwaliteit staat of valt met bestuurlijk leiderschap
  Dit is uitgewerkt in 3 actiepunten:

  • Bevorderen bestuurlijk leiderschap
   Bestuurders moeten er voor zorgdragen dat zij kunnen beschikken over goede kwantitatieve en kwalitatieve informatie, dit op een juiste wijze weten te interpreteren, dit delen en bespreken met stakeholders en benutten voor verdere verbetering van de dienstverlening. De branche organisatie heeft hiervoor meerdere instrumenten en ontwikkeld er meer. Een mogelijkheid die gestimuleerd moet worden is onderlinge visitatie.
  • Ruimte voor 200 vernieuwende aanbieders
   Vernieuwing wordt gestimuleerd door alle Wlz-organisaties te komen met plannen tot vernieuwing. 200 Van deze organisaties krijgen te gelegenheid deze plannen in de periode van 2 jaar te realiseren. VWS zorgt er voor dat op 1 maart duidelijk is: doel, selectiecriteria en inschrijfperiode.
  • Aanscherpen goed bestuur
   De verantwoordelijkheden van bestuurders en interne toezichthouders worden aangescherpt, IGZ gaat er meer op toezien en in geval van wanbeleid worden bestuurders hier meer (ook civielrechtelijk) op aangesproken. VWS gaat in gesprek met de sector om ‘goed bestuur’ beter te omschrijven.
 5. Openheid en transparantie
  Dit is uitgewerkt in 4 actiepunten:

  • Ontwikkelen KwaliteitVolgSysteem
   Dit wordt door VWS geïnitieerd en op 1 juni moet dit beschikbaar zijn.
  • Verminderen administratieve lasten voor personeel met 10% per jaar voor de komende 4 jaar
   Bij het experiment regelarme instellingen kwam naar voren dat professionals ongeveer 20% van hun tijd bezig zijn met administratie. De bevindingen van de Stuurgroep Verspilling worden vertaald naar concrete acties daarnaast kunnen Wlz-organisaties vernieuwende projecten indienen om de administratieve last verder terug te dringen (zie punt 4).
  • Omslag Wlz-uitvoerders – zorgkantoren
   Deze krijgen een actievere rol in het ondersteunen van de cli├źnt, het inkopen op kwaliteit en het controleren en op peil houden van die kwaliteit. Zij doen dit in samenspraak met cli├źntenorganisaties, NZa (Nederlandse Zorg autoriteit) en IGZ. Er wordt voor 1 april een plan opgesteld om tot die omslag te komen.
  • Inzicht in relatie kwaliteit en bedrijfsvoering
   Er zijn kwaliteitsverschillen tussen verpleeghuizen bij gelijke toegang tot zorg en in principe gelijke tarieven. Er komt onderzoek naar mogelijke oorzaken van deze verschillen.

 

Vergelijkbare berichten

Wat kun je zelf doen tegen eenzaamheid bij ouderen?

Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem. Gelukkig kan jij als zorgprofessional het verschil maken. Hier zijn concrete acties die je als zorgprofessional kunt ondernemen om eenzaamheid bij ouderen te
Lees artikel >

Hoe ga je om met ouderen met dementie? 18 adviezen

Omgaan met mensen met dementie kan een uitdaging zijn. Ieder individu met deze aandoening reageert namelijk anders. Dementie veroorzaakt een vari├źteit aan gedragsveranderingen, wat betekent dat zorgverleners en naasten dienen
Lees artikel >

V&VN Ambassadeur leertraject

V&VN Ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige of dementieverpleegkundige   Steeds meer mensen leven langer en gezonder, maar dit brengt ook uitdagingen met zich mee voor de zorgsector. De dubbele vergrijzing zorgt
Lees artikel >

Eisen aan rapportages

Waar moet een goede rapportage in de zorg aan voldoen? 10 belangrijke eisen Rapportages zijn onmisbaar bij de werkzaamheden van iedere zorgprofessional. Je schrijft op wat je observeert of signaleert
Lees artikel >

Met een systemische bril naar je organisatie kijken

Leer met een systemische bril naar je organisatie te kijken zodat nieuwe idee├źn oppoppen voor de uitdagingen die je ervaart. Veel zorgorganisaties hebben het zwaar. Hoge werkdruk en personeelstekorten maken
Lees artikel >

Laat je inspireren
Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief