Training – Werken met een zorgleefplan

Werken met het zorgleefplan

In deze training gaan de cursisten aan de slag met het zorgleefplan (ZLP). Dit model is gebaseerd op de Normen voor Verantwoorde zorg. VEntraal staat de kwaliteit van leven van de cliënt. Het model onderschidt vier levensdomeinen: Woon- en leefomstandigheden, Participatie, Metnaal welbevinden en autonomie en Lichamelijk welbevinden en gezondheid. Het zorgleefplan is een belangrijk hulpmiddel bij vraaggericht werken. De basis bestaat uit een methodische werkwijze: Welke vragen en wensen heeft een cliënt, wat zijn de overeengekomen doelen, hoe wordt het concreet vorm gegeven en evaluatie.

Inhoud
Praktisch werken met het zorgleefplan staat centraal. De training is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Vraaggericht werken en werken volgend OER (Ondersteuning Eigen Regievoering).
 • De domeinen en het zorgleefplan.
 • Methodisch werken:
  • Verzamelen van informatie: het kennismakingsgesprek, het opstellen van een Typering cliënt, het verzamelen van informatie op de vier levensdomeinen, risicosignalering.
  • Doelen en acties / het zorgleefplangesprek: communicatieve vaardigheden (LSD), een goed gesprek), formuleren van doelen (SMART).
  • De cliëntbespreking het MDO: afstemmen van de mono- of multidisciplinaire dienstverlening op de vragen en wensen van de cliënt, onderhandelen, evalueren.
  • Rapporteren op basis van de doelen.

Werkvormen
De cursisten gaan tussen de trainingsmomenten aan de slag met praktijkopdrachten waarmee stapsgewijs een zorgleefplan wordt opgesteld.
Er zijn twee dagdelen waarbij het zorgleefplangesprek en de cliëntbespreking / MDO worden geoefend met een trainer-acteur.
De deelnemers krijgen als hulpmiddel bij het leren werken met de levensdomeinen een ' Domein wijzer' (zie illustratie).

Duur en aantal deelnemers
De in-company training bestaat uit minimaal 4 dagdelen van ieder 3 uur en maximaal 8 dagdelen. Neem contact met ons op voor een training op maat.
Aan een trainingsgroep kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Zorgmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het zorgleefplan.