6

ZIP Care

Zip Care is een zelfevaluatie instrument voor zorgplannen in de care sector. Het is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS door de Christelijke Hogeschool van Nederland in samenwerking met Prismant en Stichting Philadelphia Zorg. Onder zorgplan wordt verstaan 'een document waarin van een cliënt de huidige en gewenste situatie staan beschreven'. Het omvat meer dan een lijst met vragen - doelen - acties - evaluatie, het omvat minder dan wat meestal in zorgdossiers wordt opgenomen. Kijk voor de uitleg naar het onderdeel 'De vragenlijst'. Er wordt uitgegaan van acht domeinen van kwaliteit van leven (vergelijk de vier domeinen die Actiz onderscheid in de notitie 'Op weg naar normen voor Verantwoorde zorg': lichamelijk welbevinden, participatie) waaronder lichamelijk en geestelijk welzijn en interpersoonlijke relaties. De acht domeinen vertonen veel overeenkomsten met de vier van Arcares maar zijn meer uitgesplitst.

Toepassing
Zip Care kan worden toegepast door leidinggevenden, professionals (waartoe EVV behoren) en cliënten. Er is 30 tot 45 minuten voor nodig om een zorgplan met Zip Care te beoordelen. Zip Care kan worden toegepast:

 • om zorgplannen te verbeteren
 • om de kwaliteit van de zorgplannen te toetsen
 • om het werken met de zorgplannen door de verschillende disciplines te verbeteren

ZIP Care kan worden toegepast door leidinggevenden, professionals (waartoe EVV behoren) en cliënten. Er is 30 tot 45 minuten voor nodig om een zorgplan met ZIP Care te beoordelen.

De vragenlijst
De lijst bestaat uit zo'n  72 vragen die in negen rubrieken gegroepeerd zijn:

 • zorgvisie (wat wordt in de visie nagestreefd?)
 • doelen (deze dienen cliëntgericht te zijn en opgesteld volgens SMART)
 • vraag (wordt uitgegaan van de cliënt en is er een relatie met de indicatie?)
 • perspectief (wordt uitgegaan van het perspectief van de cliënt en is deze omschreven?)
 • profiel (vragen met betrekking tot de volledigheid van de anamnese)
 • samenhang (is er voldoende samenhang tussen de vorige punten?)
 • uitvoering (zijn de acties duidelijk omschreven en de rol van alle betrokkenen?)
 • evaluatie (is aangegeven wie, wat en wanneer?)
 • algemeen (een aantal criteria van algemene aard zoals bijvoorbeeld vermelding van bepaalde data etc.)
 • wettelijke bepalingen (voldoet het zorgplan aan een de criteria zoals de wet die stel zoals instemming, informatieplicht en inzagerecht).

Bronnen:
Zip Care Zelfevaluatie Instrument voor zorgplannen in de care sector. Toelichting en achtergronden. A.P. Schipper e.a. Christelijke Hogeschool Nederland, Leeuwarden, februari 2005.
Zip Care Zelfevaluatie Instrument voor zorgplannen in de care sector. Vragenlijst A.P. Schippers e.a. Christelijke Hogeschool Nederland, Leeuwarden, februari 2005.  www.zipcare.nl